GWARANCJA JAKOŚCI TAYAMA

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

towarów sprzedawanych przez TAYAMA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową

[tekst aktualny od 1 marca 2017 r.]

DEFINICJE I INTERPRETACJE

Określenia zawarte w Ogólnych Warunkach Gwarancji Jakości mają następujące znaczenie:

 1. Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z Ogólnych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Gwarant” oznacza spółkę TAYAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Polsce (pod adresem: ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000619990.

 3. Towar” oznacza produkt [urządzenie] przeznaczony do sprzedaży przez Gwaranta.

 4. Uprawniony z Gwarancji” oznacza podmiot, który nabył Towar od Gwaranta.

 5. Serwis gwarancyjny” oznacza bezpośredniego wykonawcę naprawy gwarancyjnej, wskazanego Uprawnionemu z Gwarancji przez Gwaranta.

 6. Okres gwarancji oznacza ustalony przez Gwaranta przedział czasowy, w którym obowiązują warunki określone w dokumencie gwarancyjnym.

Okres gwarancji dla towarów sprzedawanych przez spółkę TAYAMA wynosi 24 miesiące i biegnie od daty sprzedaży Towaru przez Gwaranta, Uprawnionemu z Gwarancji, podanej w dowodzie zakupu [faktura, paragon], chyba że w treści dowodu zakupu okres Gwarancji i/lub początek biegu terminu Gwarancji został ustalony inaczej.

Jako warunki obowiązywania Gwarancji jakości ustala się również następujące zasady:

 1. Odpowiedzialność Gwaranta dotyczy wyłącznie wad fizycznych [materiałowych i/lub produkcyjnych] sprzedanego Towaru powstałych z przyczyn tkwiących w Towarze od momentu jego wytworzenia. Warunkiem odpowiedzialności Gwaranta jest użytkowanie Towaru, przez Uprawnionego z Gwarancji, w sposób właściwy, zgodny z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania [obsługi], a w przypadku Towaru wymagającego montażu, zgodność z instrukcją producenta.

 2. Uprawnienia z tytułu Gwarancji mogą być, przez Uprawnionego z Gwarancji, realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Gwarancji jest posiadanie i przedstawienie, przez Uprawnionego z Gwarancji, oryginalnego dowodu zakupu Towaru [faktura, paragon].

 4. Warunkiem przystąpienia przez Gwaranta do realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji jest złożenie przez Uprawnionego z Gwarancji Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego, kompletnie wypełnionego, zgodnie ze Wzorem Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego, zamieszczonym wraz z tekstem Gwarancji na stronie internetowej Gwaranta www.tayama.pl/gwarancja.

WYŁĄCZAJĄCE KLAUZULE GENERALNE

W przypadku Towarów, którymi są urządzenia zamontowane i pracujące na zewnątrz budynków lub w obiektach dużych kubaturowo [hale fabryczne, centra handlowe], gdzie temperatura i wilgotność powietrza są zbliżone do panujących na zewnątrz, integralnym warunkiem skorzystania z Gwarancji jest wykonywanie przez Uprawnionego z Gwarancji okresowych przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń oraz bieżące czyszczenie urządzeń i kontrola wszystkich styków i złączy kablowych. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Uprawnionego z Gwarancji obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyłącza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji i zwalnia go z obowiązku podjęcia działań do jakich byłby zobowiązany z tego tytułu.

W przypadku, gdy wstępna diagnoza przyczyn wystąpienia wady wyklucza naprawę gwarancyjną, zobowiązania Gwaranta nie obejmują kosztów wykonanej diagnozy technicznej, ustalającej rodzaj uszkodzenia oraz sposób jego usunięcia. W takim przypadku, jak również w przypadku zlecenia naprawy odpłatnej, koszty diagnozy, w wysokości wynikającej z poniesionych nakładów pracy, ponosi Uprawniony z Gwarancji.

Zobowiązania Gwaranta nie obejmują również wszelkich kosztów dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem naprawy gwarancyjnej Towaru. Koszty te obciążają w całości Uprawnionego z Gwarancji.

W przypadku wystąpienia powtarzalnych awarii urządzeń zasilanych z tych samych stref sieci bądź instalacji elektrycznej Gwarant zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i pomiarów sieci celem ustalenia przyczyn awarii i sposobu przywrócenia prawidłowego trybu pracy reklamowanego urządzenia.

Brak zgody Uprawnionego z gwarancji na dokonanie oględzin i pomiarów będzie przesądzał o wyłączeniu zobowiązań gwarancyjnych Gwaranta i pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia.

ZOBOWIĄZANIA GWARANTA

W okresie Gwarancji:

 1. Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wady Towaru poprzez jego naprawę i przywrócenie stanu zapewniającego dalsze niezawodne korzystanie, zgodne z przeznaczeniem Towaru. Naprawy Towaru dokona bezpośrednio Gwarant lub wskazany przez niego Serwis gwarancyjny. O miejscu przeprowadzenia naprawy Gwarant poinformuje niezwłocznie Uprawnionego z Gwarancji, w celu dostarczenia przez niego w to miejsce reklamowanego Towaru wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia Reklamacyjnego

 2. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana niezwłocznie po dostarczeniu Towaru przez Uprawnionego z Gwarancji. Okres rozpatrzenia reklamacji nie powinien przekroczyć 14 dni, od daty dostarczenia Towaru wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia Reklamacyjnego. Okres naprawy może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia, od producenta, części, niezbędnych do naprawy, a także w przypadku wystąpienia, niezależnych od Gwaranta, trudności w transporcie lub innych przeszkód organizacyjnych.

 3. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej Gwarant zobowiązany jest do zwrotu Towaru na adres wskazany w Formularzu Zgłoszenia Reklamacyjnego, zwyczajowo przyjętą przesyłką pocztową lub kurierską.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego używania Towaru przez Uprawnionego z Gwarancji, w szczególności używania niezgodnego z instrukcją obsługi zawartą w dokumentach wydanych Uprawnionemu z Gwarancji wraz z Towarem.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wystąpieniem, w instalacji zasilającej, prądów o częstotliwości i napięciu fazowym innych, niż określone w instrukcji obsługi, bądź karcie katalogowej Towaru [urządzenia].

Gwarancja nie obejmuje niesprawności spowodowanych wadliwą pracą instalacji zasilającej Towar [sieci] w szczególności występowaniem w instalacji [sieci] przepięć, zwarć, prądów rozruchowych, częstych skoków napięcia i innych podobnych zjawisk o charakterze krytycznym.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych Towaru [urządzenia], jego zdekompletowania przez Uprawnionego z Gwarancji oraz w wyniku nieprawidłowego zamontowania urządzenia na konstrukcji wsporczej, w szczególności pominięcia izolacji separującej Towar od podłoża metalowego.

Gwarancją nie są objęte zmiany parametrów pracy Towaru będące wynikiem normalnego zużycia eksploatacyjnego, w szczególności przekroczenia, określonej w instrukcji obsługi lub karcie katalogowej Towaru, ilości cyklów pracy, definiowanych jako 30 sekund „włączone” i 30 sekund „wyłączone”, bądź też przekroczenia, dopuszczonego w instrukcji obsługi, maksymalnego czasu pracy ciągłej.

Wszelkie naprawy lub zmiany dokonywane przez podmioty inne, niż Serwis gwarancyjny wskazany przez Gwaranta będą skutkowały wyłączeniem odpowiedzialności Gwaranta.

Zakresem gwarancji nie są objęte czynności konserwacyjne oraz należące do serwisowej obsługi eksploatacyjnej, regulacje, nastawy i konfiguracje opisane w instrukcjach obsługi jako dostępne dla Uprawnionego z Gwarancji.

Zobowiązania Gwaranta nie obejmują kosztów prac montażowych związanych z towarami reklamowanymi.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niemożności używania przez Uprawnionego z Gwarancji Towaru będącego w naprawie, może się również uchylić od terminowego wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku, kiedy zwłoka spowodowana została siłą wyższą.

Gwarant może obciążyć Uprawnionego z Gwarancji kosztami złożenia nieuzasadnionej reklamacji.

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

Uprawniony z Gwarancji ma prawo żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad, jeżeli pomimo trzech następujących po sobie napraw Towaru wykonanych w okresie Gwarancji przez Gwaranta i/lub wskazany przez niego Serwis gwarancyjny, wada Towaru nie została usunięta, co uniemożliwia korzystanie z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku urządzeń składających się z powtarzalnych technicznie elementów [modułów], prawo do wymiany odnosi się wyłącznie do wymiany elementu wadliwego.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady nie podlegającej naprawie, Gwarant może wypełnić swoje zobowiązanie przez wymianę Towaru wadliwego na wolny od wad, o porównywalnych, lecz nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych. W takim przypadku bieg okresu gwarancji liczy się jak dla urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej.

Gwarant zastrzega sobie prawo do zwrotu Uprawnionemu z gwarancji równowartości ceny zakupu w przypadku, kiedy koszt naprawy przewyższa wartość towaru i równocześnie nie ma organizacyjnych możliwości wymiany na towar o porównywalnych i nie gorszych parametrach.

OBOWIĄZKI UPRAWNIONEGO Z GWARANCJI

Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności naprawy, w czasie odbioru naprawionego Towaru, bądź też w okresie bezpośrednio następującym po odbiorze, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty odbioru. Wszelkie zastrzeżenia do jakości naprawy, pod groźbą utraty Gwarancji, winny zostać pisemnie [e-mail] zgłoszone Gwarantowi bezpośrednio po ich stwierdzeniu.

W przypadku, gdy zwrot Towaru po naprawie dokonywany jest przesyłką kurierską, Uprawniony z Gwarancji ma obowiązek, pod groźbą utraty Gwarancji, formalnego zgłoszenia przewoźnikowi ewentualnych uszkodzeń w przesyłce.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

[Gwarant zastrzega sobie możliwość bieżącej aktualizacji warunków gwarancji, przy czym co do zasady obowiązują warunki ustalone w tekście, datowanym w momencie zakupu]

Kontakt


TAYAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice


tel. +48 32 258 22 89
fax +48 32 357 19 11
fax +48 32 357 19 31


NIP: 6342182846
REGON: 273583091
KRS: 0000619990


Biuro oraz dział handlowy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00